Съобщения
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
55 години БНТ - Конкурс за слоган!
26 Март 2014, МИН.
55 години БНТ – Конкурс за слоган!
Виж още
            Включете се в нашето предизвикателство!

Предложете слоган за годишнината до 5 думи.

Кое е най-точното послание, описващо обществената телевизия?

Участвайте в конкурса ни и станете автор на нашето рекламно изречение.

Изпращайте до 9-ти април 2014 вашите идеи на

e-mail: gledam@bnt.bg

Повече подробности за конкурса, ще научите в правилата и условията за участие в него.

Правила и условия за участие в конкурса "Слоган по случай 55-та годишнина на БНТ"

1. Организатор на„КОНКУРСА” и официални правила

1.1 Организатор на конкурса „Слоган по случай 55-та годишнина на БНТ' ”, наричан за краткост по-долу „Конкурс”, е Българската национална телевизия, ЕИК 000672350, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Сан Стефано 29

1.2 Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Конкурс, наречени за кратко Официални правила на конкурс.

1.3 Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на БНТ - www.bnt.bg и/или на официалната Фейсбук страница на БНТ на уеб адрес www.facebook.com/Bulgarian.National.Television

2. Територия на провеждане на Конкурса
Конкурсът се организира и провежда за територията на Република България.

3. Дефиниции
Фейсбук страница на БНТ – страница в социалната мрежа Фейсбук на адрес - www.facebook.com/Bulgarian.National.Television
Уебсайт на БНТ – уеб страницата на БНТ на уеб адрес www.bnt.bg

4. Срокове свързани с Конкурсa

4.1 Закупуването на стоки или услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в Конкурсa.

4.2. Конкурсът ще се проведе от 26-ти март до 9-ти април 2014 г. включително.

5. Механизъм на Конкурса
За участие в конкурса е необходимо участникът:

5.1 Да изпрати своето предложение за слоган (мото, девиз) по случай 55 годишнината на БНТ на имейл адрес gledam@bnt.bg, което да е до максимум 5 /пет/ думи.

5.2 Да изпрати своите данни за контакт – три имена, телефон за връзка, имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани при определяне на печелившия, както и за неговото/нейното уведомление.

6. Определяне на печелившият участник. Награда. Получаване на наградата.

6.1 Спечелилият този конкурс ще получи материална награда, а именно:

Уикенд за двама в хотел „Св. Иван Рилски” в Банско. 

Това включва:

2 нощувки в двойна стая, 2 закуски, безплатно ползване на басейн, сауна, парна баня, ледена стая, зона за релакс, паркинг. Период за резервация: 01.04-01.12.2014 г. /без периодите 18.04-21.04. и 01.05-06.05.2014 г./

6.2 За спечелване на наградата ще участват всички, които са изпратили своето предложение за слоган на имейл адрес gledam@bnt.bg и отговарят на условията за участие (т.5)

6.3 Спечелилият конкурса ще бъде определен от компетентна комисия.
Печелившият ще бъде определен от компетентно експертно жури от БНТ с Председател – Ръководителят на направление „Публични комуникации” и членове - представители от дирекции „Програма БНТ 1”, „Търговска дирекция”, "Дирекция Информация", „БНТ свят и региони” и "БНТ Мултимедия".

Печелившият ще бъде обявен на 11-ти април 2014 г. на уебсайта на БНТ www.bnt.bg и Фейсбук страницата на БНТ, като ще бъде поканен като гост в „Денят започва” в понеделник, 14-ти април 2014 г.

В случай, че между членовете на комисията възникне спор за отделно решение, комисията взима решение с мнозинство, като всеки член и председателят имат право на един глас. В жребия се включват само валидни адреси на електронна поща, изпратени на посочения имейл адрес и съдържащи всички задължителни данни.

За заседанието на комисията се води протокол, който съдържа данни за:
• дата, начален час и място на заседанието;
• присъстващи лица – членове на комисията
• изтеглените имена и видове награди;
• краен час на заседанието.

Протоколът е задължителен за организатора и за всички участници в Комисията. Подписват го всичките четирима членове на комисията, като по този начин в края на заседанието удостоверяват истинността на решението и протокола.
Резултатите от решението са окончателни и не могат да се обжалват.
Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които може да бъдат публикувани на интернет – страницата www.bnt.bg или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от конкурса или за получаването на наградата. За непълнолетни лица посоченото съгласие се дава от техните родители или настойници.
Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

7. Отговорност

7.1 Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

7.2 Организаторът на конкурса си запазва правото да изтрие/скрие/да не публикува слогани с неприлично съдържание.

7.3 Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с попълнени техни данни и/или слогани.

7.4 Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурс.

8. Право на участие в конкурса
В конкурса могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.
Участник в конкурса не може да бъде юридическо лице.
В конкурса не могат да участват служители и работещи в БНТ и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на конкурса и членовете на техните семейства.

9. Прекратяване на конкурса
Организаторът има неотменимо право да прекрати конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на конкурса, след публикуване на съобщение за това на уебсайта на БНТ www.bnt.bg.

10. Защита на личните данни
С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организаторите. Организаторът БНТ е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

11. Съдебни спорове
Всеки спор между Организаторите на Конкурс и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

12. Права и задължения на Участниците

12.1 Участниците се задължават да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на БНТ и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид.

12.2 Участниците се задължават да не се представят за друго лице, от което не са оправомощени да представляват, или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

12.3 Участниците се задължават да не извършват злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават действащото законодателство.

13. Правна рамка

13.1 Настоящият Конкурс,участието в нея на отделните лица и провеждането й, се регламентират от законовите норми на Република България. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Официални правила стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Официалните правила остава в сила.

13.2 Настоящият Конкурс по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закон за хазарта.

13.3 Организаторът на конкурса може да изтрие регистрация на участник в конкурса, в случай че действията на участника нарушават разпоредбите на настоящите правила, създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Независимо от факта, че регистрацията е била изтрита, участникът е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е изтрита регистрацията му, както и е отговорен за щети, причинени на Организатора в следствие на неговото действие и/или бездействие.

13.4 Организаторът на конкурса си запазва правото да прекратява, спира конкурса или променя неговите условия без предупреждение и конкретна причина, включително, без ограничение, ако реши, че конкурса не може да се проведе по план и в случай на вирус, бъг, подправяне или неразрешена намеса, техническа недостатъчност или друга причина извън контрола на Организатора, която може да засегне администрацията, сигурността, справедливостта и честността на конкурса. При всеки опит за фалшифициране или неразрешена намеса, Организаторът си запазва правото да анулира регистрацията на всеки участник, заподозрян в гореспоменатите дейности.

13.5 Организаторът на конкурса не носи никаква отговорност в случай на нарушение от страна на участниците на точка 7 от настоящите Официални правила.

13.6 Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта на БНТ и/или Фейсбук-страницата БНТ, както и в случай на забава за обработването или ненавременното обработване на регистрация, както не носи отговорност и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

13.7 Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените във Фейсбук електронни препратки и рекламни банери, Организаторът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

13.8 Организаторът, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира участниците, не отговаря за евентуалното нарушаване от тяхна страна или в следствие на техни действия и/или бездействия на Официалните правила, условията за ползване, както и всички други изисквания от страна на интернет страницата www.facebook.com.

13.9 Организаторът не гарантира, че достъпът до Фейсбук страницата на БНТ или тази за Конкурса на сайта на БНТ ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Организатора.

13.13 Организаторът ще следи и може да премахва всяко мнение на участник, съдържащо обиди и квалификации на расова, религиозна, полова, етническа основа, както и нецензурни думи и изрази от всякакъв вид.

13.14 Организаторът не носи отговорност, в случай, че на територията на страна, различна от Република България, настоящият конкурс не отговаря на местните законови изисквания. В такъв случай отговорен за участието си и регистрацията си в конкурса е самият участник. Същият, в случай, че се намира извън Република България, е длъжен сам да проверява дали има право да участва в настоящият конкурс, съгласно местното законодателство.

13.16 Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, техническа неизправност, изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или неизправност на интернет връзка,компютърна техника и софтуер, невъзможността за достъп, до който и да уеб сайт или онлайн услуга.

14. Официални правила

14.1 Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Фейсбук страницата на БНТ - www.facebook.com/Bulgarian.National.Television, както и на уебсайта на БНТ www.bnt.bg. Участвайки в тази Конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.
Настоящите правила влизат в сила от 25 март 2014 г.          
Виж още
4 Comments

  Предложение за слоган:
  “ Телевизии-много…
  майката……. остава МАЙКА!!!

  Колко варианта на слоган може да изпрати участник?

  Пропуснали сте да уточните с колко варианта на слоган може да участва участник.

  Това са предложения за слоган.

  Готова да се отваря към хората.
  Заедно да създаваме живота си.
  С поглед към общото ни бъдеще.