Съобщения
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
ЕС на 60. Еволюция на институциите
16 Март 2017, МИН.
ЕС на 60. Еволюция на институциите
Виж още
            Договорът за Европейската икономическа общност поставя началото на институции и механизми за вземане на решения, които да представляват едновременно националните интереси и общите приоритети на Общността.

Институционалният баланс се базира на триъгълника от Съвета, Комисията и Парламента, които са призвани да работят заедно. Съветът подготвя стандартите, Комисията - предложенията, а Парламентът играе консултативна роля. Има още един съвещателен орган, ангажиран в процеса на приемане на решения - Икономическият и социален комитет.

Членовете на Парламентарната асамблея първоначално не са избирани с пряко и общо гласуване. Конвенция, подписана заедно с Римските договори, създава Асамблеята и Съда на ЕИО.

Мраморната плоча с надпис "Европейска икономическа общност - Комисия" се намира на 13-ия етаж на сградата на Европейската комисия Мраморната плоча с надпис "Европейска икономическа общност - Комисия" се намира на 13-ия етаж на сградата на Европейската комисия*

Като правоприемник на Европейската икономическа общност, Европейският съюз  заимства част от нейната институционална структура. Тя е доразвита и установена с Договора от Маастрихт, с който е създаден Съюзът, и усъвършенствана в последващите го договори, подписани в Амстердам, Ница и Лисабон. Основна функция в тази рамка имат няколко институции. Европейският съвет, определя общите политически насоки на Съюза. Той задава цялостния „дневен ред“ за процесите в него, но няма правомощия да приема закони. В състава на съвета влизат държавните или правителствените ръководители на страните-членки, както и председателят на Европейската комисия. В законодателния процес участват Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз. Европейският парламент е събрание на пряко избрани депутати, които представляват гражданите на целия Европейски съюз. Този орган има законодателни, надзорни и бюджетни отговорности. Води началото си от Общото събрание на Европейската общност за въглища и стомана (1952) и еволюира до Европейски парламент през 1962 г. Първите преки избори за евродепутати се произвеждат през 1979 г.

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население, но никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, а общият им брой не може да надхвърля 751 (750 плюс председателя). Членовете на Европарламента се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Сградата на Европейската комисия в Брюксел, © European Union, 2017, източник: EC - Audiovisual Service
Европейската комисия, чиито членове се определят от националните правителства, е изпълнителен орган, който следи за общите приоритети на Съюза. Тя предлага нови закони. След като законите бъдат приети от Парламента и Съвета, Комисията следи за правилното им въвеждане и изпълнение от страните-членки. В Съвета на Европейския съюз отделните правителства защитават собствените си национални интереси. Държавите-членки осъществяват председателството му на ротационен принцип. Важна роля в Европейския съюз имат още Съдът на Европейския съюз, който гарантира върховенството на европейското право, както и Европейската сметна палата, която осъществява контрола върху финансирането на дейността на Съюза.

Финансовият комплекс с Европейската централна банка във Франкфурт, Германия Финансовият комплекс с Европейската централна банка във Франкфурт, Германия*

Европейският съюз има и други институции и междуинституционални органи сконкретни функции. Европейската централна банка, осъществява паричната политика на Евросъюза. Европейската служба за външна дейност е в ролята на „дипломатическото ведомство“ и подпомага Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Европейският икономически и социален комитет представлява гражданското общество, работодателите и работещите, а Комитетът на регионите - регионалните и местните власти. Европейската инвестиционна банка финансира проекти на Евросъюза и подпомага малките предприятия чрез Европейски инвестиционен фонд. Европейският омбудсман извършва проверки по жалби за административни нарушения от страна на институции и органи на Европейския съюз. Правомощията и отговорностите на европейските институции са залегнали в Договорите, станали основа на Евросъюза. Там са определени правилата и процедурите, които те трябва да следват. Договорите са предмет на споразумение на държавните или правителствените ръководители на всички страни-членки и се ратифицират от техните парламенти. _______ * 1. Източник: © European Union , 2017 / EC - Audiovisual Service, снимка: François Walschaerts * 2. Източник: © European Union , 2017 / EC - Audiovisual Service / снимка: Daniel Roland  
Виж още