Съобщения
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
ЕС на 60. Хронология на разширяването
21 Март 2017, МИН.
ЕС на 60. Хронология на разширяването
Виж още
            Целите на Европейската икономическа общност изискват разрастването му. В началото на 50-те години на 20 век той тръгва от шестте страни - основателки на ЕИО, за да достигне във второто десетилетие на 21 век до 28 държави-членки на една нова общност - Европейския съюз.

Силен тласък на разширяването дават събитията в 80-те и 90-те години. Падането на Берлинската стена и на тоталитарните режими в Източна Европа пораждат процес на демократизация. Отваря се пътят за интегрирането на бившите социалистически страни, членки дотогава на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), в Обединена Европа.

Процесът на разширяване е основният двигател на европейската интеграция, който означава засилване на сътрудничеството между държавите в Европейския съюз с постепенно хармонизиране на техните национални законодателства.

Европейският съюз става окончателен правоприемник на Европейската общност с Лисабонския договор (2007). Договорът влиза в сила на 1 декември 2009 г. и бележи нов етап в процеса на развитие на европейската интеграция. Той определя нови изисквания за отношенията между Съюза и страните-членки, променя начина на работа на европейските институции, като разширява законодателната им инициатива.

Tratado_de_Lisboa_13_12_2007_(04)

Церемония за подписването на Лисабонския договор, 2009 г.*

Лисабонският договор набелязва и начини за усъвършенстване на процеса на вземане на решения в една широка общност от 28 държави. Договорът, подписан в португалската столица, е допълнен с договорите за поетапното присъединяване на страните към Европейския съюз:

• Договор за присъединяването на Обединеното кралство, Дания и Ирландия (1972) • Договор за присъединяването на Гърция (1979 • Договор за присъединяването на Испания и Португалия (1985) • Договор за присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (1994) • Договор за присъединяването на Кипър, Малта,Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Чешката република, Словакия и Словения (2003) • Договор за присъединяването на България и Румъния (2005) • Договор за присъединяването на Хърватия (2011).

Макар сега да има известно забавяне в процеса на разширяване, очаква се той да продължи. В момента кандидатки за присъединяване към Евросъюза са пет държави: Турция, Хърватия, Република Македония, Исландия и Черна гора. _________ Източник за снимките: © European Union , 2017 / EC - Audiovisual Service
Виж още